Flexibiliteit randvoorwaarde voor succesvolle productiebedrijven

shutterstock productie

Veel fabrikanten streven doelbewust naar flexibiliteit. En dat is niet voor niets. In alle sectoren zijn juist de productiebedrijven die erin geslaagd zijn om een flexibel businessmodel op te zetten marktleiders geworden. Denk bijvoorbeeld aan Amazon en Alibaba, die de klantervaring compleet vernieuwd hebben, of aan de autofabrikanten die als eerste hun producten in verband met de regelgeving voor het verlagen van de CO2-uitstoot hebben aangepast. Flexibiliteit is noodzakelijk in een tijdperk met veel nieuwe ontwikkelingen en snel wisselende marktomstandigheden. 

Maar wat betekent het om een flexibele fabrikant te zijn? Flexibiliteit heeft te maken met de snelheid van aanpassing. Het gaat om een vloeiend proces, dat begint met het constateren van een behoefte tot aan de oplevering van een nieuw concept; van de beslissing om iets de doen naar de daadwerkelijke implementatie van de oplossing. Echte flexibiliteit stelt fabrikanten in staat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun markt en vervangt starre en statische bedrijfsmodellen door nieuwe manieren van aansturing en een reactievermogen die tot voor kort niet mogelijk waren.

Flexibiliteit gaat over veel meer dan alleen maar technologie. Technologie is weliswaar de kern van de transformatie en zij is er de oorzaak van dat er steeds weer nieuwe manieren van innoveren ontstaan. Maar technologie alleen kan veran­deringen niet snel genoeg teweegbrengen. De steun van een flexibel organisatorisch kader is noodzakelijk. Daarom moeten bedrijven verder kijken dan bouten en moeren, om de gebieden te identificeren die een flexibele bedrijfsvoering in hun organisatie mogelijk maken.

Beter inzicht krijgen

Om een begin te maken met het creëren van flexibiliteit, moeten bedrijven in kaart brengen wat potentiële barrières en knelpunten zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat elk onderdeel dat bijdraagt aan de manier waarop je aan de behoeften van de markt tegemoetkomt, uitgebreid beoor­deelt. Een dergelijk overzicht maakt het niet alleen mogelijk om problemen op te lossen, maar ook om de beschikbare middelen beter toe te wijzen voor een voortdurende verbete­ring van de organisatie.

Bij de samenwerking met onze klanten beginnen we normaal gesproken met de volgende gebieden:

Technologie - Op technisch niveau kan een grotere flexibiliteit worden gevonden door intelligente systemen te omarmen. Al decennialang werd de productie gebaseerd op statische, niet-verbonden productielijnen die vaak door logge operationele technologie (OT-)systemen werden bestuurd.

Nu, in het tijdperk van de digitalisering, kunnen fabrikanten OT-systemen integreren met IT om mogelijkheden te creëren voor gegevensverzameling en -analyse, tot in de kleinste details. Deze analyse van de technologie kan worden gebruikt om de operaties aan te passen en te verfijnen, tot een automatische feedbackloop als de systemen eenmaal in gebruik genomen zijn.

Vaardigheden - Een van de meest fatale fouten die een fabrikant kan maken, is dat hij zo gefocust is op de technologie dat hij zich niet bewust is van de menselijke aspecten. Geschoolde operators, ingenieurs en analisten zijn slechts een deel van het personeel dat nodig is voor een flexibele productie. Maar hoogwaardige kennis komt minder goed tot zijn recht als je personeel niet in staat is om daadwerkelijk van die kennis gebruik te maken. Specialisatie en commitment aan verdere (bij)scholing ondersteunen een flexibele aanpak, door ervoor te zorgen dat technologische veranderingen gelijke tred houden met de beschikbare middelen.

Commitment van het management - Het creëren van flexibiliteit gaat ook over besluitvormings­processen. De beslissing om een nieuw product te produceren om in te spelen op nieuwe wensen van de klant of om een voorheen rendabele productlijn op te heffen in reactie op evidente verschuivingen in de markt, moet snel en in overleg genomen worden. Als het management - bij voorkeur met een brede vertegenwoordiging van alle bedrijfsonderdelen - de beslissingen actief ondersteunt, en ze gebaseerd zijn op een duidelijke strategie, is de kans op succes van een innovatieproject veel groter.

Gebruiksmodellen - Een van de meest opvallende zakelijke trends van het afgelopen decennium is de verschuiving naar gebruiks­modellen op basis van abonnementen. We hebben dit gezien bij de apps en online diensten die we gebruiken, en nu zien we dat datzelfde model ook wordt toegepast op traditionele kapitaalintensieve gebieden. Het bezit van fysieke machines heeft enorme consequenties en maakt de fabrikant daarvan tijdens de hele levenscyclus afhankelijk. Vanwege de flexibi­liteit kiezen fabrikanten steeds vaker voor een Machine-as-a-Service-model, dat kan helpen om de operationele kosten te verlagen. Daardoor is er meer financiële ruimte om productie­faciliteiten aan te passen of te verbeteren als er zich nieuwe mogelijkheden in de markt voordoen.

Kennis van de markt - Tot slot richten we ons op de kennis van de klant. Traditioneel wordt marketing in veel organisaties gezien als een afzonder­lijke functie, die verantwoordelijk is voor het verhogen van de verkoop zonder directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van een product. Die aanpak is niet langer werkzaam. Om de markt een stap voor te zijn, moeten verkoop en marketing tegenwoordig direct aan de productie gekoppeld worden. Door te begrijpen wie de klant is, wat hij (nu) wil en hoe hij producten geleverd wil hebben, kan de productie voortdurend worden aangepast om aan die wensen te voldoen. Dit geldt niet alleen voor productkenmerken en kwaliteit, maar strekt zich ook uit tot ethische en duurzame kwesties, die steeds belangrijker worden voor de klant.

Live gaan, snel schalen

Het aanpakken van inflexibiliteit op elk van deze belangrijke onderdelen, helpt om een solide basis te creëren waarop verder kan worden gebouwd. Wij helpen onze klanten om elk van deze onderdelen in hun eigen bedrijf kritisch te beoor­delen en met voorstellen voor verbeteringen te komen.

Met behulp van een breed netwerk van partners helpen wij de klant vervolgens bij het ontwerpen en realiseren van een Proof of Concept, waardoor onze klanten het idee in een live-omgeving kunnen testen. Normaal gesproken zijn daarvoor investeringen vooraf nodig en voldoende middelen om de nieuwe activiteiten gedurende enkele maanden uit te voeren en de prestaties te volgen.

Zodra de effectiviteit van het concept is aangetoond en er complementaire processen rond de productielijnen zijn opgezet, helpen wij onze klanten met het opschalen naar volledige productie.

Flexibel door ontwerp

Bij het inrichten van productieomgevingen in een slimmer, meer klantgericht tijdperk, is flexibiliteit zowel een mentaliteit als een tastbaar middel om de productie te coördineren.

Om zich aan te passen aan de gewijzigde marktomstandig­heden, zowel waar het gaat om schoksgewijze veranderingen op korte termijn als om ontwikkelingen op de lange termijn,

mag men zich niet vastklampen aan werkwijzen en investe­ringen uit het verleden. We moeten bereid zijn het nieuwe te omarmen, om daarvan de vruchten te kunnen plukken. Dat betekent sneller bewegen - niet alleen op een concrete productielijn, maar ook als volledige organisatie.

Paolo Butti, Rockwell